ДОКУМЕНТИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

Какви документи са Ви необходими при продажба на недвижим имот?

Притежавате земя, апартамент, ателие, гараж, къща или етаж от нея. Взелисте решение, че искате да продадете имота си. Намерили сте купувач ипредстои изповядване на сделката. Мислите, че най – трудното е зад Вас,лъжете се! Най – трудното и досадното започва сега, когато ще се сблъскатес „особеностите” на администрацията и многобройната документация, коятотрябва да осигурите във връзка с предстоящата продажба на имот, особеноако купувачът на недвижимия имот ще ползва ипотечен кредит, за да гозакупи от Вас.

Кои са необходимите документи за продажбана имот, от къде и кога да ги извадите?

1. Документ за собственост на имота в оригинал- последният актуалендокумент за собственост на недвижимия имот, с който се легитимирате катопродавача, както и всички предходни нотариални актове 10 години назад въввремето.Най-често срещани документи за собственост на имот са:
-Нотариалнен акт за покупко-продажба, дарение, замяна, констативеннотариален акт /съставен по документи/.-Договор за продажба,сключен по реда на Наредбата за държавните имоти,Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти, Законаза общинската собственост, когато собственикът е придобил продаванияимот от държавата или общината. Ако договорите са сключени след 1996година, трябва да са вписани в Агенция по вписванията.
-Постановление за възлагане на недвижим имотот частен съдебенизпълнител, придобит на публична продан;

-Съдебно решениепо чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията идоговорите /обявяване на предварителен –договор за окончателен/, договорза доброволна делба или съдебно-спогодителен протокол за делба нанедвижим имот и др.

2.Актуална скица на недвижим имот в оригинал.

Този документ е необходим, когато продаватеземя, парцел, идеални частиот тях или цяла сграда (при одобрени кадастрална карта и кадастраленрегистър).Кадастрална скица се издава от Агенцията по геодезия, картография икадастър (АГКК),при одобрени кадастрална карта и кадастраленрегистърилиот общинската техническа службапо местонахождението наимота (при липса на кадастрални карта и регистри). За почти всички районина гр. София вече има влязла в сила кадастрална карта. Справка можете данаправите на сайта наАгенция по геодезия, картография,кадастър.

3. Кадастрална схема:

също се издава от АГКК, когато сепрехвърля право на собственост върху самостоятелен обект в сграда.Кадастралните схеми се издават поотделно за гараж, за апартамент, отделноза ателие, отделно за студио, кабинет, етаж от къща и други самостоятелниобекти.Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър се намира за гр. София вкв. Павлово, ул. Мусала No 1 и там Ви очакват километрични опашки, много„изненади”, посочени по – долу и поне 3 посещения в най –добрия случай.Първо, винаги проверявайте скиците и схемите, които получавате. В 40 % отслучаите са с грешки.Второ, не се и надявайте, че скицата/схемата ще бъде готова на време впосочения от служителя срок. Срокът на издаване – 3 работни дни (40 лева),7 работни дни (20 лева) е нереален и не се спазва – гарантирам Ви го.Проверете ТУК, готова ли Ви е кадастралната скица/схема, преди дапосетите АГКК, ако не искате да загубите още един работен ден.Трето: Проверете за влязла в сила кадастрална карта преди сключване напредварителен договор. Възможно е да се наложи промяна в кадастралнатакарта и кадастралните регистри, за което ще е необходимо време.Четвърто: ако установите грешка в Кадастралната карта, ще се наложаткорекции в картата. При техническа грешка по вина на АГКК, процедуратае безплатна и грешката се отстранява служебно и не се налага и наеманетона правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект заотстраняване на грешката. Ако грешката се установи едва след влизане в сила на картата и регистрите, то процедурата е по-скъпа и бавна и подлежина обжалване, което би довело до значително забавяне на сделката.Кадастралната скица/схема идентифицира недвижимия имот и даваинформация за застрояването, предназначението, площ, адрес и др. данни,които са от значение за прехвърлителната сделка.

4. Удостоверение за данъчна оценка на имота.

Данъчната оценка е задължителен документ при продажба на имота.Стойността на имота по данъчна оценка е базата, върху която се начислятнотариалните такси, местният данък и таксата за вписване в Имотниярегистър, в случай че изповядате сделката на цената по данъчна оценка.За Столична община Данъчната оценка се издава от отделите „Общинскиприходи” към дирекция „Общински приходи“ към районната Община поместонахождението на имота.Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върхунедвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните данни, сискането за издаване на данъчна оценка се подава и декларация по чл. 14 отЗМДТ по образец.В данъчната оценка фигурират имената на всички собственици на имота.Собствениците трябва да са платили дължимите данък и такса смет за имота,който ще продават, защотоЗа издаване на данъчна оценка ще са ви трябват: документ за собственост воригинал и копие, удостоверение за насленици (ако имотът е наследствен),документ за самоличност и кадастрална скица/схема.Имайте предвид, че за всички инстанции, които следва да посетите ще Ви енеобходимо копие от кадастрална скица и схема. С две думи всички пътищаза снабдяване с всички необходими документи за продажба на недвижимимот започват от Кадастъра.

5. Удостоверение за идентичност на адрес или за актуален административенадрес.

Този документ е необходим при несъответствие на адреса, посочен вдокумента за собственост и този в данъчната оценка на имота иликадастралната схемата. Ако имотът се намира в гр. София, Удостоверениетосе издава от ГИС-София.

6. Удостоверение за тежести върху имота.

Този документ се издава от Имотния регистър към Агенцията повписванията. Срокът за издаване е от 3 до 7 работни дни. Необходими сакопия на документите за собственост на имота 10 години назад, принаследство – и удостоверения за наследници и не забравяйте Кадастралнаскица/схема.

7. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса назадължения.

Този документ се изисква от банката при закупуване на имот с кредит,издава се от НАП.

8. Ако за имота има учредено вещно право на ползване

за да се извършипродажбата следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право -това става с декларация за отказ от право на ползване. Подписва се предНотариус и се вписва в Агенция по вписванията. В случай, че ползвателят епочинал, се представя извлечение от акта.Списъкът на гореизброените документи не е изчерпателен. При всекиконкретен случай на продажба на недвижим имот може да възникненеобходимост да се снабдите и с допълнителни документи.

Кога се налага да ползвате услугите наInternational Property Invest EООД, изразяващисе в съдействие за набавяне на всичкинеобходими документи за продажба нанедвижим имот?

1.Когато продавате имот /апартамент, гараж, къща, парцел и др./ в гр. София, а Вие живеете в чужбина или на друго място в България;

2. Когато живеете в гр. София, но не Ви е възможно да си вземете общо 2 седмици отпуск;

3.Когато живеете в гр. София, но имате по – доходоносни и важни ангажименти, от висенето по опашки и разправии с администрации.

4. Когато документалната бюрокращина Ви отегчава и изнервя.Услуга:Екипът на International Property Invest EООД може да се ангажира и да Ви снабди с всички нужни документи за продажба на недвижим имот за района на град София, както и да Ви осигури адвокат за консултация, предварителен преглед и становище относно необходимите за сделката документи.

Цена на услугата: 1 200,00 лв.

Нужни данни ако сте физическо лице: ИМЕНА, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ИМЕЙЛ АДРЕС

Нужни данни ако сте фирма: ИМЕ, ЕИК, АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕ, МОЛ ,ТЕЛЕФОН, ИМЕЙЛ АДРЕС

ВАЖНО: В цената на услугата не влизат държавните такси на администрацията по издаване на всеки конкретен документ, необходим за продажба на недвижим имот.